Stem op de Lopend Buurtje Prijs!

(see English text below)
Aanstaande zaterdag 16 oktober van 15.30 tot 16.30 uur is de onthulling van het laatste BuurtKunstwerk van het project Lopend Buurtje bij het wijkcentrum. Bij deze willen wij jullie allen uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Er kan dan ook gestemd worden op de Lopend Buurtje Prijs!

De stemopties voor de Lopend Buurtje Prijs zijn:

1- Naast het waterreservoir wordt een stuk grond/ buurttuin onderhoud door Zanzan, een buurtbewoner. Alle buurtbewoners zijn hier van harte welkom zijn om mee te helpen, graag zelfs. Voor water echter moet hij met een karretje naar de Haagse Hopje om daar tanks te vullen.
De oplossing is dat er een waterpunt in de tuin komt.

2- Om het voetbalveld staan hoge hekken. Ondanks dat komt de bal geregeld uit deze kooi met ‘open dak’. De bal vliegt dan bijvoorbeeld in de tuin van Zanzan en dat zorgt voor schade.
Wat buurtbewoners graag zouden zien is een net over de voetbalkooi.

3- Veel bewoners storen zich aan het zwerfafval. [dit ondanks de periodieke opruiming van de dienst van de gemeente]. Wat mensen graag zou zien is een tiental grijpers en vuilniszakhouders die in beheer zijn van de wijkvereniging/Voorwelzijn/een groep bewoners die elke week een wandeling maken door hun wijk en ondertussen het zwerfafval weggrijpen.

4- Bewoners willen graag op de hoogte blijven wat er in de wijk speelt. De website bzhw.nl speelt hierin een belangrijke rol. Wat men graag zou zien is een meer up-to-date en swingende website.

Op welke optie stem jij? Kom zaterdag 16 oktober om 15.30 uur naar het wijkcentrum aan het Jan van Riebeekplein!

Vote for the Lopend Buurtje Prize!

This Saturday, October 16 from 3.30 pm to 4.30 pm will be the unveiling of the last BuurtKunstwerk of the Lopend Buurtje project at the community center. We would like to invite you all to attend. You can also vote for the Lopend Buurtje Prize!

The voting options for the Walking Neighborhood Prize are:

1- Next to the water reservoir, a piece of land / community garden is maintained by Zanzan, a local resident. All local residents are welcome here to help, even if they are happy to help. For water, however, he has to take a cart to the Haagse Hopje to fill tanks there.

The solution is to have a waterpoint in the garden.

2- There are high fences around the football field. Despite that, the ball regularly comes out of this cage with ‘open roof’. The ball then flies into Zanzan’s garden, for example, and that causes damage.

What local residents would like to see is a net over the football cage.

3- Many residents are disturbed by the litter. [this despite the periodic clearing of the municipal service]. What people would like to see is a dozen grabs and garbage bag holders that are managed by the neighborhood association / Voorwelzijn / a group of residents who take a walk through their neighborhood every week and meanwhile pick up the litter.

4- Residents like to stay informed about what is going on in the neighbourhood. The website bzhw.nl plays an important role in this. What people would like to see is a more up-to-date and swinging website.

Which option do you vote for? Come to the community center at Jan van Riebeekplein on Saturday 16 October at 3.30 pm!

Dit bericht heeft één reactie

  1. ton goemans

    Ik kies voor 1. Waarom ? Een tuin geeft kleur en extra natuurlijk leven door kans op aantrekken insekten, bijen , vogels etc.

Reacties zijn gesloten.